O DCT

Akcjonariat

Dematerializacja akcji

Informujemy, iż w związku wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) od dnia 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych, polegający na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym. Od dnia 1 marca 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje w formie elektronicznej będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez wybrany przez Spółkę uprawniony do tego podmiot. Spółka dokona wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy najpóźniej do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym, najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r. akcjonariusze DCT Gdańsk S.A. będą zobowiązani złożyć w Spółce dokumenty akcji. O miejscu i terminie, w jakim dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, Spółka poinformuje pięciokrotnie. Wszystkie wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce będą ukazywać się na stronie internetowej Spółki, w poniższej zakładce.

Jednocześnie informujemy, iż kapitał zakładowy DCT Gdańsk S.A. wynosi 67.000.000 zł i został w pełni opłacony.

 

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce 

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce 

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce 

Rejestr Akcjonariuszy

Informujemy, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 328 [1] Kodeksu spółek handlowych DCT Gdańsk S.A. zawarła w dniu 30 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako „PKO BP”) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych