O DCT

Akcjonariat

Dematerializacja akcji

Informujemy, iż w związku wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych, polegający na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym. Od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje w formie elektronicznej będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez wybrany przez Spółkę uprawniony do tego podmiot. Spółka dokona wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. akcjonariusze DCT Gdańsk S.A. będą zobowiązani złożyć w Spółce dokumenty akcji. O miejscu i terminie, w jakim dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, Spółka poinformuje pięciokrotnie. Wszystkie wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce będą ukazywać się  w poniższej zakładce. Wezwania będą również publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jednocześnie informujemy, iż kapitał zakładowy DCT Gdańsk S.A. wynosi 67.000.000 zł i został w pełni opłacony.

 

Rejestr Akcjonariuszy

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy