Aktywne przetargi

11/EU/2017/WIFI – zakup 12 puntów dostępowych do sieci bezprzewodowej (access point)

20 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na dostawę 12 puntów dostępowych do sieci bezprzewodowej (access point).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków przetargu

4. Wzór umowy

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 do godz. 11:00

12/EU/2017/IT – zakup rozwiązania z dziedziny bezpieczenstwa IT

17 lipca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zakup rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa IT.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders-it@dctgdansk.com.

Termin składania ofert: 31 lipca 2017 do godz. 14:00

07/EU/2017/GNS – Zakup stacji do prostowania tzw. „Gęsich Szyi”

23 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert dostawę stacji do prostowania tzw. „Gęsich Szyi”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 14 lipca 2017 do godz. 10:00

 

Aktualizacja nr 1 (11/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 21 lipca 2017 do godz. 14:00

 

Aktualizacja nr 2 (21/07/2017)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na otrzymany wniosek zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 28 lipca 2017 do godz. 11:00

03/KO/2017/BNF Obsługa świadczeń pozapłacowych dla pracowników DCT GDAŃSK S.A.

21 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na w konkursie na „Obsługę świadczeń pozapłacowych dla pracowników DCT GDAŃSK S.A.

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym

Oferty należy przesyłać w terminie do 07 lipca 2017 r. do godziny 11.00 na adres e-mail: cezary.osipuk@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (07/07/2017)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania dostawców uprzejmie informuję, że termin składania ofert został przedłużony do 14 lipca 2017 do godz. 11.00

P-17-1-PO1 Zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B

9 czerwca 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 09/06/2017 r.—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B (zam. nr ref. P-17-1-PO1).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

 • Ogłoszenie o Przetargu (PLIK PDF)
 • Warunki Przetargu (PLIK PDF)
 • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty  (wersja edytowalna – PLIK DOCX).
 • Wzór Umowy (PLIK PDF) z Załącznikami do Wzoru Umowy  (PLIK ZIP), w tym Zał. 2 – Specyfikacja Przetargowa Zakresu Prac Projektowych (PLIK PDF)

Jednocześnie informujemy, że załączniki do Specyfikacji Przetargowej Zakresu Prac Projektowych są dostępne na żądanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: tenders-infra@dctgdansk.com .

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:  04/07/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 22/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 1-15 (PDF)

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 28/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 16-27 (PDF)

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 29/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie Oferenta nr 28, oraz do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Ogłoszenia o Przetargu, Fromularza Oferty i Wzoru Umowy.

Plik: Odpowiedź 28 (PDF)

Plik: Zmienione Dokumenty Przetargowe (ZIP/PDF, zmiany w trybie śledzenia zmian)

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 03/07/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 dnia 04/07/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 4 lipca 2017 r. do godz. 12:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących Oferenta. Ze względu na ograniczane miejsce, Zamawiający dopuszcza, aby Oferent był reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

 • Multiconsult Polska sp. z o.o.
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
 • TEBODIN POLAND Sp. z o.o.
 • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

—Wpis nr 7 z dnia 20/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-1-PO-1, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—Koniec wpisu nr 7—

 

P-15-1-PO2 Rozdzielenie kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT w Gdańsku

17 maja 2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 17/05/2017—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i budowę rozdzielenia kanalizacji technologicznej od kanalizacji sanitarnej na terenie DCT Gdańsk S.A.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:
19/06/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 17/05/2017—

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na obowiązek odbycia wizji lokalnej przez oferenta jako warunek złożenia oferty. Prosimy o zapoznanie się z punktem VI ust. 7 Warunków Przetargu. Wizja lokalna odbędzie się 29.05.2017 (poniedziałek) o godz. 10:00.

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 07/06/2017—

Zapraszamy do zapoznania się z Odpowiedziami na pytania Oferentów (plik) oraz o pobranie powiązanego z nimi zestawu dokumentów (plik).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ zapis pkt 5 ust. 9 Warunków Przetargu (plik). Jego nowe brzmienie to:

Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej – zwłaszcza te opisane w podpunkcie 6 (b) i (c) powyżej uważa się za złożone w wymaganym terminie, jeżeli ich treść (tożsama z wersją elektroniczną) dotrze w formie papierowej do Zamawiającego na adres korespondencyjny (podany w pkt I Ogłoszenia o przetargu) najpóźniej w wymaganym dniu.

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 13/06/2017—

W związku z pytaniem Oferenta, Zamawiający zmiania termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 22/06/2017 r., godz. 13:00.

Jednoczesnie, termin otwarcia ofert zostaje przesunięty odpowiednio na 22/06/2017 r. na godz. 13:30.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie 13 (plik).

Pozostałe daty Harmonogramu Przetargu (por. Warunki Przetargu) pozostają bez zmian.

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 14/06/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 22/06/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  tenders-infra@dctgdansk.com do 21 czerwca 2017r. do godz. 15:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących oferenta. Zamawiający dopuszcza, aby oferent był reprezentowany przez maksymalnie 3 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do terminu otwarcia ofert wpłynęła do DCT Gdańsk SA jedna Oferta, złożona przez firmę „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

———————————————————————-

—Wpis nr 7 z dnia 18/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-15-1-PO.2, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu

—Koniec wpisu nr 7—

 

Konkurs ofert nr 01/05/2017/CO – Bariery betonowe

9 maja 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza konkurs ofert na dostawę:

 1. Bariera betonowa typu Jersey (nowa lub używana) zgodna z załączoną specyfikacją techniczną – ilość 300 szt.

Specyfikacja techniczna

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres: cezary.osipuk@dctgdansk.com w terminie do 16 maja 2017 godz. 15.00

DCT GDAŃSK S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty  i podania przyczyny.

05/EU/2017/HAMIMV – Linia diagnostyczna hamulców

25 kwietnia 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 05/EU/2017/HAMIMV na dostawę linii diagnostycznej do badania hamulców w ciągnikach terminalowych IMV

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy

4. Wzór umowy

Aktualizacja nr 1 (12/05/2017)

Pytania/odpowiedzi dostawców do specyfikacji technicznej

Pytania/odpowiedzi dostawców do umowy

Aktualizacja nr 2 (07-06-2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

06/EU/2017/OILRTG System automatycznego smarowania na RTG i STS

12 kwietnia 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 06/EU/2017/OILRTG na dostawę systemu to automatycznego smarowania wybranych komponentów suwnic RTG i STS

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie dostawcy o psełnianiu warunków przetargu

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 25 kwietnia 2017 10:00

 

 

04/EU/2017/AER Podnośnik przegubowy

17 marca 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 04/EU/2017/AER na dostawę podnośnika przegubowego

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Wzór umowy

4. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 31 marzec 10:00

Aktualizacja Nr 1 (27/03/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 10 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub wzoru umowy powinny być przesłane na załączonym formularzu

Formularz pytań i odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Formularz pytań i odpowiedzi do wzoru umowy

Aktualizacja Nr 2 (28/03/2017)

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o przetargu. Dotyczy wartości zamówienia – powyżej 30.000 EUR

Aktualizacja Nr 3 (28/03/2017)

Pytania/Odpowiedzi do umowy

Aktualizacja Nr 4 (03/04/2017)

Pytania/Odpowiedzi do specyfikacji technicznej

Aktualizacja Nr 5 (07/04/2017)

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18 kwietnia 2017 godz. 10:00.

Aktualizacja Nr 6 (24/04/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

 

 

01/EU/2017/OIL Dostawa i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego

16 lutego 2017

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza przetarg Nr 01/EU/2017 na dostawę i montaż systemu automatycznej kontroli stanu oleju silnikowego w suwnicach RTG

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Oświadczenie o akceptacji warunków postepowania przetargowego

Specyfikacja techniczna zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o przesłanie specyfikacji. Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem poczty e-mail na adres tenders@dctgdansk.com

Termin składania ofert: 03 marzec 14:00

 

P-15-3 Demontaż wagi samochodowej

13 lutego 2017

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na demontażu wagi samochodowej na terenie DCT Gdańsk SA.

Szczegóły zapytania znajdują się w pliku PDF: ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumentacja techniczna dostępna jest pod LINKIEM, oraz w wersji PDF.

Termin składania ofert: 16/02/2017.

P-12-5-PO77 Naprawa ogrodzenia kompensacji przyrodniczej

13 lutego 2017

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace polecające na naprawie uszkodzonego ogrodzenia terenu kompensacji ornitologicznej oraz na usunięciu wierzchniej warstwy wydmy z wybranych miejsc na terenie kompensacji ornitologicznej terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.

Termin składania ofert: 20 lutego 2017 r.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w pliku ZAPYTANIE OFERTOWE

 

13/EU/2016/Wciągarka

30 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę wciagraki linowej do dla suwnic portowych.

Termin składania ofert: 09 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (03/01/2017)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 13/EU/2016/WCIĄGARKA, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12/EU/2016/EDI – system zarządzania i publikowania usług API

21 listopada 2016

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na zakup systemu zarządzania i publikowania usług API (appliance for EDI storage)

Termin składania ofert: 02 grudnia 2016 godz. 12.00

1.Ogłoszenie o przetargu
2.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
3.Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych

Specyfikacja techniczna jest dostępna na pisemne żądanie Zainteresowanego – wnioski o przesłanie specyfikacji prosimy przesyłać na adres tenders-it@dctgdansk.com

 

Aktualizacja nr 1 (09/12/2016)

Zamawiający informuje, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 12/EU/2016/EDI, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

01/11/IT – zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP

15 listopada 2016

DCT ogłasza konkurs ofert 01/11/IT na zakup 20 licencji Microsoft Office z 2 letnim Software Assurance w ramach programu OLP.

Szczegóły zamówienia:

P/N: 021-05429 (jest to numer jednoznacznie identyfikujący powyższe wymaganie)

Nazwa licencji: OfficeSTD SNGL LicSAPk OLP NL

Język pakietu: Angielski

Realizacja: do 15 grudnia 2016

Płatność: 100% po dostawie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na adres przemyslaw.lenk@dctgdansk.com do dnia 25/11/2016 do godziny 14:00

 

Aktualizacja nr 1 (30/11/2016)

Zamawiający informuje, że w dniu 30/11/2016 Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie zwycięzcy przetargu Nr 01/11/IT, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie wyników konkursu

06/ES/2016 – ATESTACJA ZAWIESI I SYSTEMÓW PODNOSZENIA

26 października 2016

DCT Gdańsk S.A. zaprasza do składania ofert na usługi związane z atestacją zawiesi oraz innych systemów podnoszenia.

Termin składania ofert: 07 listopad 2016

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty na atestację zawiesi i systemów podnoszenia
 2. Formularz cenowy

 

Aktualizacja nr 1 (04/11/2016)

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na prośby napływające ze strony oferentów przedłużamy termin składania ofert do czwartku tj. 10/11/2016.