• moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • moviemovie
 • movie

Etyka biznesu

Odpowiedzialność społeczna DCT Gdańsk wyraża się również w etycznym i odpowiedzialnym zachowaniu – nie tylko wobec pracowników, ale również wobec partnerów biznesowych. Dbamy o to, aby zasady prowadzenia biznesu przez DCT opierały się na uczciwości i były przejrzyste. Przestrzegamy przepisów prawa, regulujemy nasze wszystkie zobowiązania. Działamy z poszanowaniem dla zasad konkurencji i ochrony tajemnic handlowych wszystkich naszych klientów/kontrahentów.

Przeciwdziałamy dyskryminacji oraz innym przejawom nierówności w naszym miejscu pracy. Oprócz opracowanych wytycznych postępowania w jakimkolwiek przypadku dyskryminacji, powołaliśmy instytucję Męża Zaufania – każdy pracownik otrzyma pomoc i wsparcie.

DCT Gdańsk wymaga od swoich partnerów biznesowych przestrzegania określonych zasad zgodnych z wysokimi standardami etycznymi.

Zasady te zebrane są w Kodeksie Etyki dla Partnerów DCT Gdańsk S.A. i stosowane przez DCT. Akceptując te zapisy, partner zobowiązuje się w swej działalności do:

 • Przestrzegania praw człowieka na poziomie wyznaczonym przez standardy międzynarodowe
 • Stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • Stosowania dostępnych w Polsce i regulowanych prawem form zatrudnienia
 • Przeciwdziałania dyskryminacji
 • Poszanowania dóbr i zasobów
 • Poszanowania środowiska naturalnego
 • Uczciwej sprzedaży i marketingu
 • Ochrony informacji niejawnych i tajemnic handlowych
 • Przejrzystego i jawnego komunikowania działań nieobjętych poufnością

 

DCT Gdańsk prowadzi ciągły dialog ze Związkami Zawodowymi. Mając na względzie dobro Pracowników i dalszy rozwój Spółki, owocne negocjacje doprowadziły do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jest to pierwszy taki dokument podpisany wśród terminali kontenerowych w Polsce, toteż wierzymy, iż trwale wyznaczał on będzie wysokie standardy współpracy pracodawcy i pracowników szeroko pojętej branży morskiej.