Przetargi

 

 

przetargi

Informujemy, że ogł‚oszenia o przeprowadzanych przez DCT GDANSK S.A. przetargach na dostawy sprzętu i/lub wykonanie usług bę™dą… wywieszane na tablicy informacyjnej umieszczonej na parterze budynku administracyjnego DCT GDANSK S.A. przy ul. Kontenerowej 7 w Gdań„sku. Dodatkowo bę™dą… ogł‚aszane w Suplemencie do Dziennika Urzę™dowego Unii Europejskiej (TED) i umieszczane na naszej stronie internetowej.

UWAGA: Oferent zobowią…zany jest do zamieszczania w ofercie dokł‚adnego i jednoznacznego opisu kryteriów kluczowych. Brak danych wystarczają…cych do zidentyfikowania i oceny oferowanego kryterium może być traktowany jako jego niespeł‚nienie,€“ bez wcześ›niejszego wezwania oferenta do uzupeł‚nienia oferty.

 

WARUNKI PRZEPROWADZANIA PRZETARGӓW