STREFA
KLIENTA

VGM

Co to jest VGM?

VGM to skrót od Verified Gross Mass (zweryfikowana waga brutto kontenera). To nowy rodzaj informacji o kontenerze, a dokładnie o jego wadze, wprowadzany na całym świecie z dniem 1 lipca 2016 roku przez IMO na bazie konwencji SOLAS. Bez informacji o VGM kontener nie będzie załadowany na statek.

Jakie są dozwolone metody ważenia kontenera?

01. przez zważenie pełnego i zamkniętego kontenera (metoda 1),

02. przez zważenie poszczególnych ładunków, włączając wagę palet, materiału sztauerskiego, innych opakowań lub materiałów zabezpieczających ładunek oraz dodanie masy tary kontenera (metoda 2).

Kto poza DCT udziela informacji o VGM?

01. Wszelkich informacji udzielają armatorzy, m.in. na swoich stronach internetowych;

02. Informatory na temat VGM przygotowało też Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

03. W kwestii certyfikacji metody 2 ważenia kontenerów informacji udziela Polski Rejestr Statków.

Czy DCT jest gotowe na wejście w życie przepisów o VGM?

Tak. DCT Gdańsk posiada legalizowaną wagę samochodową spełniającą wymagania w zakresie dokładności klasy III. Ponadto jest w stałym kontakcie z armatorami w kwestii wymiany danych na temat VGM. Na stronie internetowej opublikowany jest skan świadectwa legalizacji wagi.

Kto odpowiada za dostarczenie informacji o VGM do DCT Gdansk

Armator, któremu załadowca bądź działający w jego imieniu spedytor zleca transport morski kontenera. Komunikacja między armatorami a DCT będzie się odbywać tylko w formie elektronicznej wymiany danych (EDI, komunikaty COPRAR LOAD i COPARN).

Czy kontenery bez VGM wjadą na terminal?

Tak, ale do czasu otrzymania VGM od armatora bądź zważenia kontenera na terminalu DCT, nie zostaną załadowane na statek.

Czy VGM dotyczy tylko eksportu?

Eksportu oraz kontenerów przeładowywanych w tranzycie (relacja statek – statek, tj. transshipmentu).

Według jakiej metody DCT będzie ważyć kontenery?

Według metody nr 1 (zważenie pełnego kontenera).

Czy DCT będzie ważyć każdy kontener wjeżdżający do portu?

Nie. DCT będzie ważyć tylko na zlecenie spedytora bądź armatora.

Czy DCT będzie weryfikować VGM podany przez armatora?

Co do zasady – nie, jednak taka weryfikacja może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach.

Czy kontenery bez VGM będą ładowane na statek?

Nie.

Czy kontenery importowe będą wydawane bez VGM?

DCT zakłada, że wszystkie kontenery będą posiadały VGM, ze względu na obowiązek międzynarodowy.

W którym miejscu w systemie będzie informacja o VGM?

Obok informacji o wadze.

Jakie będą zmiany w Taryfie DCT Gdańsk w związku z wejściem nowych przepisów o ważeniu kontenerów z dniem 1 lipca 2016 roku?

Z dniem 1 lipca wprowadzona zostanie korekta w Taryfie Standardowej DCT Gdańsk celem doprecyzowania zapisów. Opłaty za ważenie będą ponosić zleceniodawcy (armatorzy lub spedytorzy), a ewentualne korekty informacji o wadze w systemie będą kosztem linii żeglugowej (COD/COI – Change of Data/Change of Information).

Czy istnieje ryzyko nie zważenia wszystkich kontenerów eksportowych?

DCT Gdańsk zaleca, aby kontenery przed wjazdem na terminal posiadały VGM. Analizowane jest również dozbrojenie terminalu w dodatkowe wagi.

Jaka jest dozwolona tolerancja na wadze?

Projekt ustawy dopuszcza różnicę między VGM a rzeczywistą wagą kontenera na poziomie 5%.

Gdzie poza DCT znajdują się inne certyfikowane wagi?

DCT Gdańsk nie posiada takiej wiedzy.

W jaki sposób można przesyłać zlecenia ważenia?

W celu zważenia kontenera należy wystawić odpowiednie zlecenie systemowe w systemie NAVIS; istnieje możliwości wystawienia jednego zlecenia ważenia dla kilku kontenerów. W przypadku kontenerów eksportowych złożenie zlecenia będzie możliwe jedynie po wcześniejszym przypisaniu kodu spedycji do zaawizowanego przez Linię Żeglugową kontenera. W celu wygenerowania zlecenia ważenia „z drogi” należy wybrać Event Type DCT_WEIGHING_ROAD, w przypadku ważenia „z kolei” DCT_WEIGHING_RAIL, a w przypadku ważenia „z placu” Event Type DCT_WEIGING_FROM_YARD. W przypadku ważenia „z drogi” zlecenia należy wystawić przed złożeniem kontenera, a w przypadku ważenia „z placu” nie ma narzuconego określonego czasu.

Czy przy awizacji złożenia będzie możliwość jednocześnie zlecenia ważenia „z drogi”?

Nie. Obecnie w pierwszej kolejności armator dokonuje awizacji złożenia kontenera, a następnie można wygenerować zlecenie ważenia – są to dwie oddzielne czynności systemowe.

W jaki sposób DCT informuje zleceniodawcę o wyniku ważenia?

Po wykonaniu ważenia zleceniodawca otrzymuje drogą mailową skan wydruku z panelu sterowania wagi.

Czy ważenie kontenerów będzie się odbywało całodobowo?

Tak. Usługa ważenia odbywa się całodobowo.