Aktualności

DCT Gdańsk jako przykład udanej inwestycji na Pomorzu

MKK_79781As attracting foreign investors became crucial task for Polish local and central authorities, government representatives and related companies organized a discussion panel dedicated to Foreign Investments in Pomerania and barriers that hamper development of the region.

DCT Gdansk as an example of one of Polish most successful foreign investments recently, hosted joint press conference of Slawomir Nowak, Secretary of State in President Chancellery; Mieczyslaw Struk, Marshal of Pomorskie Voivodeship; Monika Slomka, Vice Director of Foreign Investments Department of PAIiIZ; Lukasz Zelewski, President of Pomeranian Development Agency; Teresa Kaminska, President of Pomeranian Special Economic Zone; Alan Aleksandrowicz, President of InvestGDA and Boris Wenzel, DCT Gdansk CEO. The discussion concerned main challenges to be met by future foreign investors in Pomerania.

“We should take care not only of new investors that want to involve their money in Poland, but also of those who already invested and now consider reinvestment, such as DCT” said Mieczyslaw Struk. “We should make the business environment as friendly as possible so the investors want to stay in Pomerania”.

Mieczyslaw Struk pointed out that existence of such companies as DCT Gdansk is a perfect example of good cooperation between investors and local authorities.

Speakers highlighted that the most powerful resource of Pomerania is well trained and educated staff able to adapt to changing conditions. Pomerania was presented as a region which grew to success despite of global crisis and the collapse of shipyards.

“I realized the power coming from Polish port industry while I was on the trade conference in Hamburg” said Teresa Kaminska. “Polish ports were mentioned as a real competitor even for such tycoon as Hamburg. Shipyards’ areas are now being managed by ports and related business. These are our pearls which allow Poland to become partner for big concerns”.

“Polish government aspires to create Pomerania best connected region in Poland. In 4 to 6 years time we should finish main investments to connect Pomerania and its most important cities – Gdansk and Gdynia with the south and west of the country” pointed Slawomir Nowak. “Sucharskiego Street construction, which is in full swing, will link Gdansk port with airport and the rest of the country”.

Boris Wenzel pointed that DCT Gdansk is an example not only of a successful developing firm, which creates new jobs (on 26th September DCT celebrated the hiring of its 400th employee) but also a vehicle to attract more foreign investors to Poland.

“We believe that thanks to investments like DCT Poland will become a gateway for CEE countries” said Boris Wenzel. “As a foreign investor we had to deal with many barriers and regulations hindering the development of our business. This situation is changing as local and central authorities work to streamline regulations and simplify them to EU standards. Today’s press conference confirms that the commitment to attract foreign investors to Poland is strong”.

MKK_77841

from the left: Sławomir Majman, President of PAIiIZ, Slawomir Nowak, Secretary of State in President Chancellery; Mieczyslaw Struk, Marshal of Pomorskie Voivodeship; Monika Slomka, Vice Director of Foreign Investments Department of PAIiIZ; Teresa Kaminska, President of Pomeranian Special Economic Zone; Lukasz Zelewski, President of Pomeranian Development Agency; Alan Aleksandrowicz, President of InvestGDA; translator; Boris Wenzel, DCT Gdansk CEO.

MKK_79781Przyciąganie zagranicznych inwestorów stało się głównym zadaniem dla polskich władz lokalnych i centralnych, dlatego przedstawiciele rządu oraz organizacje powiązane z władzami zorganizowały panel dyskusyjny zatytułowany „Inwestycje zagraniczne na Pomorzu” dotyczący barier hamujących rozwój regionu.

DCT Gdańsk, jako przykład jednej z najbardziej udanych inwestycji zagranicznych na Pomorzu w ciągu ostatnich kilku lat, zostało gospodarzem wspólnej konferencji prasowej Sławomira Nowaka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, Mieczysława Struk, Marszałka Województwa Pomorskiego, Moniki Słomka, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, Łukasza Żelewskiego, Prezesa Agencji Rozwoju Pomorza, Teresy Kamińskiej, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Alana Aleksandrowicza, Prezesa InvestGDA oraz Borisa Wenzel, Dyrektora Zarządzającego DCT Gdańsk. Koferencja poświęcona była wyzwaniom stojącym przed przyszłymi inwestorami na Pomorzu.

– Powinniśmy dbać nie tylko o nowych inwestorów, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze w Polsce, ale także o tych, którzy już rozwijają swoje biznesy i rozważają możliwość reinwestycji, tak jak w przypadku DCT – powiedział Mieczysław Struk. – Środowisko biznesowe powinno być tak przyjazne dla potencjalnych inwestorów, jak to tylko możliwe tak, by chcieli oni pozostać na Pomorzu.

Mieczysław Struk podkreślił, że istnienie takich firm jak DCT Gdańsk jest idealnym przykładem na dobrą współpracę władz lokalnych i inwestora.

Prelegenci podkreślili, że najważniejszym zasobem Pomorza jest dobrze wyszkolona i wyedukowana kadra, potrafiąca dostosowywać się do zmieniających się warunków. Pomorze zostało przedstawione jako region, który osiągnął sukces mimo globalnego kryzysu i upadku stoczni.

– Uświadomiłam sobie potęgę naszego przemysłu portowego w czasie pobytu na konferencji branżowej w Hamburgu – powiedziała Teresa Kamińska. – Polskie porty zostały przedstawione tam jako rzeczywiste zagrożenie nawet dla takich potentatów jak Hamburg. Tereny postoczniowe są obecnie zagospodarowywane przez porty i firmy powiązane z przemysłem portowym, co sprawia, że stają się naszymi perełkami, dzięki którym Polska staje się partnerem największych koncernów.

– Polski rząd dąży do stworzenia z Pomorza najlepiej skomunikowanego regionu w kraju – powiedział Sławomir Nowak. – W ciągu najbliższych 4 do 6 lat powinniśmy ukończyć główne inwestycje, pozwalające połączyć pomorskie wraz z jego głównymi miastami Gdańskiem i Gdynią z południem i zachodem kraju. Projekt „Budowa Trasy Sucharskiego”, który jest obecnie w fazie realizacji, pozwoli połączyć gdański port z lotniskiem i resztą kraju.

Boris Wenzel podkreślił, że DCT Gdańsk jest przykładem nie tylko rozwijającej się  z powodzeniem organizacji, która wciąż zwiększa zatrudnienie (26 września DCT świętowało zatrudnienie 400-nego pracownika), ale także firmy przyciągającej coraz więcej zagranicznych inwestorów do Polski.

– Wierzymy, że Polska rzeczywiście stanie się bramą dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dodał Boris Wenzel. – Jako inwestor zagraniczny musieliśmy pokonać wiele przeszkód hamujących nasz rozwój. Ta sytuacja się zmienia, a lokalne i centralne władze pracują nad ujednoliceniem i uproszczeniem przepisów, dostosowując je do standardów unijnych. Dzisiejsza konferencja prasowa potwierdza, że wola przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych jest silna.

MKK_77841od lewej: Sławomir Majman, Prezes PAIiIZ; Sławomir Nowak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Monika Słomka, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagraniczncyh PAIiIZ;Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza; Alan Aleksandrowicz, Prezes InvestGDA; tłumacz; Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk