Aktualności

DCT robi kolejny krok w kierunku szybszych i bardziej wydajnych procedur odprawy towarowej

DCT has the pleasure to inform that as a result of close cooperation between DCT Gdansk terminal Management Team and Authorities performing border cargo checks, the 1st stage of the ‘communication platform’ project aimed at improved communication was realized. The implementation of this stage will take place 1st of March 2013.  It will concern the integration of the Customs Office with the Border Veterinarian Inspection, functioning on the area of DCT Gdansk, which is going to be partially based on the NAVIS terminal operating system.

DCT ma przyjemność poinformować, że w wyniku ścisłej współpracy pomiędzy   kierownictwem  terminala oraz służbami zaangażowanymi w kontrole urzędowe został zrealizowany I etap projektu utworzenia wspólnej „platformy komunikacyjnej”. Wdrożenie tego etapu projektu planowane jest na dzień 1 marca 2013 roku i dotyczyć będzie zintegrowania, częściowo w oparciu o system terminalowy NAVIS, Oddziału Celnego Terminalu Kontenerowego z Granicznym Posterunkiem Kontroli Weterynaryjnej, funkcjonującym na terenie DCT Gdańsk. Nastąpi to poprzez wprowadzenie:

The status of veterinary clearance will be visible both for the Authorities, as well as for the Clients.

The main goal of the ‘communication platform’ project is to enable mutual exchange of information, among others, data concerning post-control decisions made after the inspections by authorities engaged in official controls, which operate on DCT Gdansk terminal (Border Veterinary Inspectorate (GrIW), WIJHARS, WIORIN, SANEPID, Border Guards) and Customs Service, within the terminal system.

The works concerning implementation of the ‘communication platform’ project were initiated in 2011. This undertaking is based on a ‘Single Window’ idea, which is currently realized, on the national and EU level. It will also introduce some of the ‘Single Window’ project objectives  on local grounds.

‘I am satisfied with the successful conclusion of settlements concerning the ‘communication platform’ project. I would like to thank all involved parties for their ongoing support. I am convinced that the solutions presented in this project will improve the clearance process. It is beneficial both for DCT and even more importantly, its clients’, comments Dominik Landa, Business Development Director of DCT Gdansk.

The aforementioned solutions will improve the process of cargo handling, which undergoes Border Veterinarian controls and Customs control on the DCT terminal. They will enable the clients to have a wider access to information concerning the status of veterinary clearance and customs control of their containers.

376

1)      stopki Granicznego Lekarza Weterynarii (VET-HOLD/VET-STOP), która będzie wykorzystywana w ramach jego kompetencji i odpowiedzialności,

2)      pola do wprowadzania nr dokumentu, stanowiącego decyzję Granicznego Lekarza Weterynarii podjętą w stosunku do przesyłki,

3)      pola do wprowadzania uwag tekstowych, zawierających przede wszystkim informacje o ostatecznej decyzji podjętej przez Granicznego Lekarza w stosunku do przesyłki, które będą wprowadzane w postaci ustalonych kodów.

Status „odprawy weterynaryjnej”, widoczny będzie zarówno dla służb, jak i klientów.

Głównym celem projektu „platformy komunikacyjnej” jest umożliwienie wzajemnej wymiany informacji,  m.in. w zakresie podejmowanych decyzji pokontrolnych, pomiędzy inspekcjami zaangażowanymi w kontrole urzędowe, które działają na terminalu DCT Gdańsk (Graniczny Inspektorat Weterynarii (GrIW), WIJHARS, WIORIN, SANEPID, Straż Graniczna) a Służbą Celną, w ramach systemu terminalowego.

Prace zmierzające do wprowadzenia w życie projektu „platformy komunikacyjnej” zostały zainicjowane w roku 2011. Przedsięwzięcie wzorowane jest na realizowanej obecnie, na poziomie krajowym oraz wspólnotowym, idei „Single Window” i wprowadzać będzie pewne jej założenia na  gruncie lokalnym.

„Cieszę się z pomyślnego zakończenia uzgodnień dotyczących projektu „platformy komunikacyjnej”  i dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom za ich wsparcie. Jestem przekonany, że przedstawione w tym projekcie rozwiązania usprawnią proces odprawy. Jest to korzystne zarówno dla DCT, jak i jego klientów” komentuje Dominik Landa, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, DCT Gdańsk.

Wyżej wymienione rozwiązania usprawnią i skrócą proces obsługi  ładunków podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej oraz kontroli celnej na terminalu DCT. Umożliwią one klientom szerszy dostęp do informacji na temat statusu odprawy weterynaryjnej i celnej ich kontenerów.

376