Ogłoszenie o naborze ofert nr P-12-5-956-03

21 lipca 2015

DCT Gdańsk SA („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia regały oraz szafy magazynowe. Szacowana wartość całego zakresu zamówienia przekracza 100tys. PLN. 

Podmioty zainteresowane przedstawieniem oferty („Oferenci”) prosimy o zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: tenders-infra@dctgdansk.com .

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

  • Firmę, adres siedziby, numer NIP oraz numer KRS (lub kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) Oferenta;
  • Co najmniej jedną referencję wystawioną w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdzającą wykonanie przez Oferenta usługi sprzedaży mebli wraz z dostawą o łącznej wartości co najmniej 50tys zł. Nie jest przy tym dozwolone łączenie referencji, tj. przedstawiona referencja powinna obejmować usługę o ww. wartości wykonaną dla jednego podmiotu.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dokumenty związane z zamówieniem (w tym SIWZ i wzór umowy) przekaże tylko wybranym podmiotom, biorąc zwłaszcza pod uwagę spełnienie przez nich ww. wymogów wstępnych dot. zgłoszenia.