Projekty unijne

FUNDUSZE_LOGO

DCT Gdańsk S.A. realizuje projekt „Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą do Europy Środkowej”, POIS.07.04.00-00-004/10-01, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (www.pois.gov.pl)

Wartość projektu wynosi: 163 383 265,32 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 26 842 587,94 PLN

Koordynator projektu: Przemysław Lenk – przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” PO IiŚ w zakresie zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków.

Jest to tzw. „projekt mieszany”, tj. infrastrukturalno-zakupowy. W ramach części infrastrukturalnej zostaną zrealizowane dwa zadania:
1. Rozbudowa bocznicy kolejowej, obsługującej przeładunki w relacji wagon plac składowy oraz budowa trzech przejazdów przez wszystkie (istniejące i projektowane) tory.
2. Przebudowa nawierzchni placu składowego składającego się z 31 pól składowych o łącznej powierzchni placu 84 440 m2.
Ponadto projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w ramach świadczenia usług na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A. Sprzęt umożliwi ponad trzykrotne zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu, co wydatnie wzmocni jego pozycję rynkową, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Spółki i roli Gdańska, jako najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej głębokowodnego terminalu kontenerowego w akwenie Morza Bałtyckiego. Do najważniejszych maszyn i urządzeń, jakie zakupione zostaną w ramach projektu należą:
• suwnice nabrzeżowe STS,
• chwytnie suwnic STS,
• samojezdne suwnice placowe RTG,
• podnośnik do pełnych kontenerów RS,
• układarka do pustych kontenerów,
• ciągniki terminalowe,
• naczepy,
• suwnica RTG przy placu bocznicy,
• nowy system operacyjny terminalu.

Realizacja inwestycji DCT Gdańsk S.A. przyczyni się do odwrócenia negatywnych zjawisk w zakresie istniejącej w Polsce infrastruktury transportu intermodalnego i wypromowanie tej formy transportu z jednoczesnym wzmocnieniem roli Gdańska na międzynarodowym rynku przewozu i przeładunku towarów.

__________________________________________________________

FUNDUSZE_LOGO

DCT Gdańsk S.A. realizuje kolejny projekt pn. „Budowa Terminalu Etap 3: zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą do Europy Środkowej”, POIS.07.04.00-00-017/13-00, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (www.pois.gov.pl)

Wartość projektu wynosi: 89 573 728,87 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy unijnych wynosi: 30 684 427,89 PLN

Koordynator projektu: Przemysław Lenk – przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi osi priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” PO IiŚ w zakresie zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków.

W ramach niniejszego projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt przeładunkowy. Zakup nowego sprzętu umożliwi ponadto zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu, co jeszcze bardziej umocni  jego pozycję rynkową, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności Spółki i roli Gdańska, jako najważniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej głębokowodnego terminalu kontenerowego w akwenie Morza Bałtyckiego. Do najważniejszych maszyn i urządzeń, jakie zakupione zostaną w ramach projektu należą:
• suwnica nabrzeżowa STS,
• samojezdne suwnice placowe RTG,
• ciągniki terminalowe,
• naczepy,
• mobilne zbiorniki paliwowe

__________________________________________________________

FUNDUSZE_LOGO_2

DCT Gdańsk S.A. realizuje projekt pn. „Rozbudowa głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk – prace projektowe i przygotowawcze”, współfinansowany ze środków uzyskanych w ramach Partnerstwa Wymiaru Północnego w zakresie Transportu i Logistyki (NDPTL) – http://www.ndptl.org/home

Wartość projektu wynosi: 743 643,45 EUR

Kwota przyznanego dofinansowania z funduszy wynosi: 150 000,00 EUR

Koordynator projektu: Przemysław Lenk – przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Niniejszy projekt pn. „Rozbudowa głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk – prace projektowe i przygotowawcze” stanowi profesjonalne przygotowanie studyjno-projektowe i nadzorcze umożliwiające sprawną realizację inwestycji ukierunkowanej na rozbudowę obecnie istniejącej infrastruktury i utworzenie w Gdańsku najnowocześniejszego, ogólnodostępnego terminalu kontenerowego w basenie Morza Bałtyckiego, na skrzyżowaniu dwóch szlaków sieci TEN-T.

Wdrożenie projektu stanowi pierwszy etap na drodze przyszłej inwestycji, której istotą jest wybudowanie i kompleksowe wyposażenie nowego terminalu kontenerowego, funkcjonalnie powiązanego z obecnie istniejącą infrastrukturą.

 

ZOBACZ AKTUALNE PRZETARGI