PRZETARGI

P-12-5-PO33 Projekt i budowa nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska)

26/02/2014

Please note that all documents and information (in Polish and English) regarding the Tender are published under followin link:

http://dct-new.presb.pl/pl/p-12-5-po33-projekt-i-budowa-nowego-nabrzeza-wraz-z-przyglelymi-placami-skladowymi-na-terenie-portu-gdansk-polska/

DCT Gdańsk SA zaprasza do udziału we wstępnej kwalifikacji (etap I) do Przetargu na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje i aktualizacje na temat nieniejszego postepowania będą pojawiały się na stronie Organizatora www.dctgdansk.pl pod nieniejszym ogłoszeniem.

—Aktualizacja nr 1 (27/02/2014)—

W związku z licznymi pytaniami o anglojęzyczną wersję dokumentacji, informujemy, że Organizator (DCT Gdańsk SA) pracuje nad jej tłumaczeniem i planowany (szacowany) termin udostępnienia wersji anglojęzycznej to piątek 28/02/2014 r. Zastrzegamy jednak, że termin może ulec przesunięciu w przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora.

Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji dokumentacji Przetargu, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Due to many questions regarding English version of published documents, we inform that the Employer (DCT Gdańsk SA) ordered its translation and planned (estimated) date of sharing English versions is Friday 28/02/2014. We reserve however our right, to publish it later, especially in case of circumstances not dependent on DCT.

For the avoidance of doubt – in every situation regarding Tender documents interpretation, Polish version shall prevail.

—Aktualizacja nr 2 (28/02/2014)—

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją dokumentacji:

Poniżej opublikowano również anglojęzyczną wersję Ogłoszenia. Dokument: „Zaproszenie do Wstępnej kwalifikacji” w wersji anglojęzycznej Organizator planuje udostępnić w poniedziałek 3 marca 2014 r.

Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji dokumentacji Przetargu, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Please find below translated Tender Announcement. Please note that in every situation regarding Tender documents interpretation, Polish version shall prevail.

The Appendix: „Pre-Qualification Invitation” should be available on Monday 3rd of March 2014.

—Aktualizacja nr 3 (03/03/2014)—

Organizator publikuje, w celach informacyjnych, dokument „Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji” w wersji anglojęzycznej. Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji dokumentacji Przetargu, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Employer publishes, for information purposes, the document: „Pre-qualification Invitation” (English version).  Please note that in every situation regarding Tender documents interpretation, Polish version shall prevail.

—Aktualizacja nr 4 (07/03/2014)— 

Ze względu na dużą liczbę zapytań dotyczących przedłużenia terminu składania Wniosków w etapie I (Wstępna Kwalifikacji), Organizator przedłuża, zgodnie z punktem 4.3 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, termin składania Wniosków do dnia:

24 marca 2014 roku, godz. 13:00.

Jednocześnie przedłużeniu podlegają terminy o których mowa poniżej:

 • Termin do którego Wnioskodawcy mogą składać zapytania dotyczące treści Zaproszenia, o którym mowa w punkcie 3.1 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, zostaje wyznaczony na dzień 13 marca 2014 r. do godz. 23:59.
 • Termin wprowadzania zmian do treści Zaproszenia przez Organizatora, o którym mowa w punkcie 4.1 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, zostaje wyznaczony na dzień 19 marca 2014 r., do godz. 23:59.

Informujemy, że Organizator planuje opublikować odpowiedzi na dotychczas zadane pytania w dniach 11-12 marca 2014 r. 

 

Due to many Applicant’s requests to postpone the final date for submitting Applications in Stage 1 (Pre-qualification of Applicants), Employer decided, in accordance with point 4.3 of Pre-Qualification Invitation document, to set a new date (deadline) for :

24 March 2014, 13:00

The following dates are changed as well:

 • Date to which Applicants can request for PQ-Invitation clarification, which is mentioned in point 3.1 of PQ-Invitation, is set for March 13, 2014; 23:59
 • Date to which Employer may introduce changes to the content of the PQ-Invitation, in accordance with point 4.1 of PQ-Invitation document, is set for March 19, 2014; 23:59.

Please note, that the Employer plans to publish answers to questions submitted hitherto, on 11-12 of March 2014. 

—Aktualizacja nr 5 (14/03/2014)— 

Organizator publikuje odpowiedzi na pierwszą część pytań zadanych do etapu Pre-Kwalifikacji:

Odpowiedzi na pytania 1-54

—Aktualizacja nr 6 (18/03/2014)— 

Organizator publikuje zaktualizowane odpowiedzi na pierwszą część pytań (1-54) zadanych do etapu Pre-Kwalifikacji.

Aktualizacja polega na ustosunkowaniu się przez Organizatora do pytań dot. Konsorcjów i grup kapitałowych oraz przetłumaczeniu na język angielski wiekszości udzielonych odpowiedzi.

Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji odpowiedzi, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Odpowiedzi na pytania 1-54 v7

Przedstawiamy również, w trybie śledzenia zmian, co dokładnie zostało zaktualizowane w stosunku do wersji opublikowanej w aktualizacji nr 5. Poniższy plik jest udostępniany wyłącznie do celów informacyjnych:

Porównanie odpowiedzi na pyt 1-54 v5 i v7

—Aktualizacja nr 7 (19/03/2014)— 

Ze względu na dużą liczbę zapytań dotyczących przedłużenia terminu składania Wniosków w etapie I (Wstępna Kwalifikacji), Organizator przedłuża, zgodnie z punktem 4.3 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, termin składania Wniosków do dnia:

31 marca 2014 roku, godz. 13:00.

Jednocześnie przedłużeniu podlegają terminy o których mowa poniżej:

 • Termin do którego Wnioskodawcy mogą składać zapytania dotyczące treści Zaproszenia, o którym mowa w punkcie 3.1 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, nie zostaje przedłużony. 
 • Termin wprowadzania zmian do treści Zaproszenia przez Organizatora, o którym mowa w punkcie 4.1 Zaproszenia do Wstępnej Kwalifikacji, zostaje wyznaczony na dzień 26 marca 2014 r., do godz. 23:59. 

Due to many Applicant’s requests to postpone the final date for submitting Applications in Stage 1 (Pre-qualification of Applicants), Employer decided, in accordance with point 4.3 of Pre-Qualification Invitation document, to set a new date (deadline) for :

31 March 2014, 13:00

The following dates are changed as well:

 • Date to which Applicants can request for PQ-Invitation clarification, which is mentioned in point 3.1 of PQ-Invitation, is not changed.
 • Date to which Employer may introduce changes to the content of the PQ-Invitation, in accordance with point 4.1 of PQ-Invitation document, is set for March 26, 2014; 23:59.

—Aktualizacja nr 8 (21/03/2014)— 

Organizator publikuje  odpowiedzi na pytania (1-91) zadane do etapu I – Wstępnej Kwalifikacji.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że część odpowiedzi na pytania nr 1-54 (opublikowane dotychczas) zostało zaktualizowanych.

Odpowiedzi na pytania 1-91 v9

Przedstawiamy również, w trybie śledzenia zmian, zmiany w stosunku do ostatnich odpowiedzi opublikowanych aktualizacją nr 6. 

Poniższy plik jest udostępniany wyłącznie do celów informacyjnych:

Porównanie odpowiedzi na pyt 1-91 v7 i v9

—Aktualizacja nr 9 (24/03/2014)— 

Organizator publikuje dokument  „Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji”, zaktualizowany w zakresie udzielonych przez Organizatora odpowiedzi. Prosimy w szczególności o zwrócenie uwagi na punkt 8.3 i jego aktualne brzmienie (które nie znalazło pełnego odzwierciedlenia w tabeli Odpowiedzi).

Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji (v16)

Jednocześnie, wyłącznie w celach informacyjnych, przedstawiamy zmiany które zostały naniesione w porównaniu z poprzednio opublikowaną wersją (v12):

Porównanie zmian – Zaproszenie (12/16)

Organizator publikuje również edytowalne wersje formularzy, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawcy są zobowiązaniu do złożenia formularzy zgodnych z aktualną wersją Zaproszenia (w przypadku dalszych jego zmian).

Formularze

—Aktualizacja nr 10 (26/03/2014)— 

Organizator publikuje zaktualizowaną tabelę pytań i odpowiedzi. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

 • Wyjaśnienie organizatora nr 2 dodane pod pytaniem nr 91, oraz w konsekwencji – aktualizację odpowiedzi na pytania nr 3, 13 oraz 81.
 • Dodane tłumaczenia odpowiedzi na język angielski.
 • Doprecyzowanie intencji Organizatora poprzez poprawienie omyłki w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 • Dodanie w Wyjaśnieniach Organizatora nr 1 zdania o którym mowa w aktualizacji nr 9 powyżej (dot. punktu 8.3 Zaproszenia).

The Employer publishes updated table of questions and answers. Please consider especially:

 • Added Employer’s clarification no. 2, located under question no. 91, and in a consequence – updated answers no. 3, 13 and 81.
 • Added English translation of Employer’s answers/responses.
 • Clarification of Employer’s purpose/intention by correction of the answer no. 4.
 • Added, in Employer’s clarification no. 1,  sentence mentioned in Aktualizacja nr 9 (above) – regarding point 8.3 of Pre-Qualification Invitation.

Odpowiedzi na pytania 1-91 (pl+en)

Jednocześnie, wyłącznie w celach informacyjnych, Organizator publikuje dokument Zaproszenie do Kwalifikacji Wstępnej w wesji anglojęzycznej. Dokument przedstawia zmiany w trybie śledzenia zmian w porównaniu z poprzednio opublikowaną wersją. Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji dokumentacji Przetargu, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Employer publishes, for information purposes, the document: „Pre-qualification Invitation” (English version).  The document presents changes, in a tracking change mode, in a respect to previously published version. Please note that in every situation regarding Tender documents interpretation, Polish version shall prevail.

Organizator, w celu ułatwienia opracowania Wniosków, publikuje również edytowalne anglojęzyczne wersje formularzy.

Employer, for the Applicants convenience, publishes editable English versions of forms.

Forms ENG

Aktualizacja 10b:

Organizator publikuje również anglojęzyczną wersję Wyjaśnień Organizatora (2) znajdujących się (w polskiej wersji) pod pytaniem nr 91 w tabeli pytań i odpowiedzi. Przedstawiona wersja tłumaczenia służy jedynie celom informacyjnym i nie zawiera nowych informacji w stosunku do polskojęzycznej wersji wyjaśnień opublikowanych powyżej (Aktualizacja 10). Dla uniknięcia wątpliwości – we wszelkich sytuacjach dotyczących interpretacji dokumentacji Przetargu, znaczenie rozstrzygające ma treść w języku polskim.

Employer publishes English version of Employer’s clarification no. 2, located (in Polish) after question no.91 in the table of questions & answers. Presented file does not provide any new informations, and it is just a translation of information published above (Aktualizacja nr 10). Please note that in every situation regarding Tender documents interpretation, Polish version shall prevail.

Employer’s clarification no. 2

—Aktualizacja nr 11 (28/03/2014)— 

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 13 Zaproszenia (Złożenie Wniosków), zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć pod adresem:

Dział Zarządzania Projektami
DCT Gdańsk S.A.
ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

do dnia 31 Marca 2014 r., godz. 13:00 (zgodnie z Aktualizacją nr 7 opublikowaną powyżej).

Wnioski prosimy dostarczyć do budynku głównego (administracyjnego) DCT Gdańsk SA, gdzie ich przyjęcie zostanie zarejestrowane i potwierdzone przez pracownika administracji odpowiedzialnego za przyjmowanie korespondencji. Przypominamy również, że koperta powinna zostać oznakowana następująco: „Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska). Nie otwierać przed 31 Marca 2014 r. godz. 13:00”

Organizator informuje, że nie przewiduje publicznego otwarcia kopert z Wnioskami. Niemniej, Organizator poda do wiadomości publicznej (przez publikację na stronie internetowej www.dctgdansk.pl) listę podmiotów, które złożyły Wnioski.

—Aktualizacja nr 12 (01/04/2014)— 

Organizator do dnia 31 marca 2014 r. otrzymał siedem Wniosków w odpowiedzi na Zaproszenie do Wstępnej Kwalifikacji w ramach Przetargu nr ref. P-12-5-PO33.

Zgodnie z Aktualizacją nr 11 informujemy, że Wnioski złożyły następujące podmioty: 

 • Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
 • Strabag   Sp. z o.o.
 • Ed. Zueblin AG
 • OHL S.A.
 • Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO)
 • Soletanche Bachy International
 • N.V   BESIX S.A.
 • Per Aarsleff A/S
 • Budimex S.A.
 • Dredging International N.V.
 • Bilfinger Construction GmbH
 • Bilfinger Infrastructure SA
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.
 • Przedsiębiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
 • Boskalis International B.V.

Organizator zastrzega, że kolejność występowania podmiotów w powyższej tabeli jest przypadkowa i odzwierciedla wyłącznie kolejność otwierania Wniosków.

—Aktualizacja nr 13 (08/05/2014)— 

Organizator informuje, że po przeprowadzeniu procesu weryfikacji  Wniosków złożonych na etapie Wstępnej Kwalifikacji, do drugiego etapu Przetargu nr ref. P-12-5-Po33 zakwalifikowani zostali następujący Wnioskodawcy: 

>> N.V. Besix S.A.

>> Konsorcjum złożone z:

 • Bilfinger Construction GmbH,
 • Bilfinger Infrastructure S.A.,
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.,
 • Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.,

>> Konsorcjum złożone z:

 • OHL S.A.,
 • Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO),
 • Soletanche Bachy International

>> Konsorcjum PBD:

 • Per Aarsleff A/S,
 • Budimex SA,
 • Dredging international

Organizator skontaktuje się z każdym z Wnioskodawców indywidualnie w celu przedstawienia dalszych szczegółów dot. Przetargu.

*****

Employer informs that verification of the Applications submitted for the Pre-Qualification phase is closed. Employer has qualified, to the Second Stage of the Tender no. P-12-5-PO33, following Applicants:

 >> N.V. Besix S.A.

>> Consortium comprising of:

 • Bilfinger Construction GmbH,
 • Bilfinger Infrastructure S.A.,
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.,
 • Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.,
 • Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.,

>> Consortium comprising of:

 • OHL S.A.,
 • Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO),
 • Soletanche Bachy International

>> Consortium PBD:

 • Per Aarsleff A/S,
 • Budimex SA,
 • Dredging international

Employer will contact directly with each of the Applicants in order to provide them with further details of the Tender procedure.

—Aktualizacja nr 14 (30/09/2014)— 

Uprzejmie informujemy, że DCT GDAŃSK S.A. za Ofertę najkorzystniejszą (zgodnie z kryteriami określonymi w Dokumentacji Przetargowej) uznało Ofertę złożona przez:

N.V. Besix S.A.

We kindly inform that DCT GDANSK S.A. selected as the  most favorable (according to the criteria set in the tender documentation) Tender that was submitted by:

N.V. Besix S.A.

Więcej informacji znajduje się w treści poniższego plik: 
More information is presented in the file below:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik/file

 

————————————